جستجو

مطالب مرتبط

بر آستان نهج البلاغه (نگاهی به چیستی نهج البلاغه)نویسنده در این اثر کوشیده است تا نگاهی به چیستی کتاب نهج البلاغه داشته باشد و محتوای کلی این اثر ارزشمند سید رضی را برای خواننده ترسیم نماید.

مطالب کتاب شامل این فصل ها می باشد: آشنایی با گردآورنده نهج البلاغه، آشنایی با نهج البلاغه، نهج البلاغه از نگاه اندیشمندان، پیرامون نهج البلاغه.

در این اثر مخاطب با محتوای کلی نهج البلاغه، ترجمه های مختلف، شرح های موجود بر نهج البلاغه، مستدرکات، ترجمه های منظوم، داستانهایی از نهج البلاغه و... آشنا می شود.

همچنین 40 حکمت منتخب از نهج البلاغه و خطبه های بدون نقطه و بدون الف امام علی(ع) نیز در بخش ضمیمه کتاب آمده است.

این کتاب  به قلم محمدحسین فروزان در سال 1395 توسط انتشارات بنیاد بعثت و در 82 صفحه منتشر گردید.