جستجو

مطالب مرتبط

خود ارزیابی علویمولفان: حبیب اله خواص و عباس مهدیزاده نراقی

 قطع: وزیری

تعداد صفحات: 481 صفحه

شرح مختصرکتاب

این کتاب براساس نامه 53 نهج البلاغه که در واقع منشور حکومتی اسلام است،  در 56 معیار تدوین، وذیل برخی از آنها معیارهای تعالی EFQM جهت تاکید بر موجود بودن مبانی در دسترس درج شده است.

مولفان درکتاب تلاش نموده اند تا الگوی اسلامی به مدیران وکارگزاران  از منبع موجود درجامعه ارائه نمایند