جستجو

مطالب مرتبط

خوشرویی 

 

امام علی(ع):

هر که اخلاقش بد باشد، روزی اش تنگ شود
و هرکه خوش خوی باشد، روزی اش گشاده گردد